قوانین و مقررات

لطفا قبل از خرید دقت کنید.
حتما نوع سایت مورد نظر را به درستی مشخص کنید.
بعد از عقد قرارداد امکان فسخ وجود ندارد ,مگر با توافق طرفین.
لطفا قبل از عقد قرارداد مشخصاب الزامات درخواستی سایت خود را بیان کنید.

با استفاده از این صفحه میتوانید شکایات و انتقادات خود را برای ما ارسال کنید
با تشکر مدیریت سایت تیتسا

ای نماد دو